Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:

1. planski dokumenti
2. dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. urbanističko-tehnički dokumenti

Struktura planskih dokumenata su prostorni i urbanistički planovi

Prostorni planovi
1. Prostorni plan Srbije
2. Regionalni prostorni planovi
3. Prostorni planovi lokalne samouprave
4. Prostorni planovi područja posebne namene

Urbanistički planovi
1. Generalni urbanistički planovi
2. Plan generalne regulacije
3. Plan detaljne regulacije

Planski dokumenti

Regionalni prostorni plan je planski dokument koji proizilazi iz analiza i specifičnosti određene regionalne celine za koji se izrađuje plan. Kroz ovaj planski dokument razrađuje se strategija razvoja,ciljevi i prostorno uređenje. Teži se što racionalnijem i efikasnijem korišćenju površine, unapređenju i očuvanju prirodnog bogatstva regiona, kao i infrastrukturno planiranje i poboljšanje već postojeće transportne mreže. Definiše se mreža naselja i gradova, podiže se na veći nivo njihova povezanost i dostupnost što se u velikoj meri odražava na poboljšanje sociološke, demografske, ekonomske, kulturološke slike regionalne celine, itd.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave sprovodi se za lokalnu samoupravu kao smernica za dalji razvoj proizvodnih delatnosti i namena površina na nivou lokalne jedince. Definiše uslove za održivi i ravnomerni razvoj, promoviše i aktivira potencijale koje poseduje lokalna samouprava. Refleksija upravo ovih segmenata odražava se na stanovništvo i kvalitet života.

Prostorni plan područja posebne namene izrađuje se za područje koje usled svojih specifičnosti kulturno-istorijskih ambijentalnih celina, potencijala eksploatacije sirovina, iskorišćenja prirodno-turističkog potencijala itd. zahteva posebne uslove uređenosti, prostornog planiranja i načina korišćenja i zaštite prostora i koje je kao takvo određeno planom višeg reda. Plan se odnosi takođe i na objekte od velikog značaja za koje ministarstvo nadležno za građevinske poslove izdaje dozvolu za izgradnju.

Urbanistički planovi

Generalni urbanistički plan se izrađuje kao strateški plan opšteg razvoja gradskog područja. Izrađuju se za naseljena mesta koja imaju preko 30000 stanovnika kao i za proglašene gradske sredine.
Generalnim urbanističkim planom se definišu granice plana, obuhvat planiranog građevinskog područja kao i granice planova generalne regulacije koje su u okviru celog građevinskog područja. Definiše se pretežna namena na nivou građevinskog područja sa smernicama prateće namene koja je komplementarna sa pretežnom namenom i na taj način se međusobno dopunjuju. Kroz nacrt plana se definišu glavni saobraćajni koridori, kao i ostala infrastrukturna mreža.

Plan generalne regulacije

Plan generalne regulacije se obavezno donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, a može se doneti i za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada.
Za jedinice lokalne samouprave za koje se po ovom zakonu donosi generalni urbanistički plan, planovi generalne regulacije se obavezno donose za celo građevinsko područje naseljenog mesta, po delovima naseljenog mesta.

Plan detaljne regulacije

Plan detaljne regulacije se donosi za neizgrađene delove naseljenog mesta, uređenje neformalnih naselja, zone urbane obnove, infrastrukturne koridore i objekte, izgradnju objekata ili naseljenih mesta u građevinskom području izvan naseljenog mesta, kao i u zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara.

Urbanističko-tehnički dokumenti

Urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:
1. urbanistički projekti
2. projekat parcelacije i pre parcelacije
3. projekat ispravke granice susednih parcela

Urbanistički projekat

Urbanistički projekat se izrađuje kada je to predviđeno urbanističkim planom, prostornim planom jedinice lokalne samouprave, odnosno prostornim planom područja posebne namene, za potrebe urbanističko-arhitektonskog oblikovanja površine javne namene i urbanističko –arhitektonske razrade lokacija.
Urbanistički projekat se izrađuje na formiranoj građevinskoj parceli na overenom katastarsko-topografskom planu i sadrži:

1. Uslove izgradnje na građevinskoj parceli, sa svim posebnim uslovima
2. idejna rešenja i sintezni prikaz komunalne infrastrukture sa priključcima na spoljnu mrežu
3. opis, tehnički opis i objašnjenje rešenja iz urbanističkog projekta
4. idejna urbanistička i arhitektonska rešenja objekata i pejzažnog uređenja

Projekat parcelacije i pre parcelacije

Na većem broju katastarskih parcela može se obrazovati jedna ili više građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, na osnovu projekta pre parcelacije.
Na jednoj katastarskoj parceli može se obrazovati veći broj građevinskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, na osnovu projekta pre parcelacije.
Projekat parcelacije i pre parcelacije, izrađuje ovlašćeno privredno društvo, koje je upisano u odgovarajući registar. Izradom projekta pre parcelacije, odnosno parcelacije rukovodi odgovorni urbanista arhitektonske struke.

Projekat ispravke granica susednih parcela

Na predlog vlasnika, odnosno zakupca postojeće katastarske parcele i uz saglasnost vlasnika susedne katastarske parcele, vrši se ispravka granica susednih parcela, u cilju formiranja građevinske-ih parcele-a, kao i određivanje granice površine javne namene, pod uslovom da je takva promena u skladu sa važećim urbanističkim planom.

Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs