Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Plan generalne regulacije varošice Crna Trava

Crna Trava se nalazi u pograničnom jugoistočnom delu Srbije u planskoj oblasti Jablaničkog okruga. Udaljenost krupnih sistema čini položaj Crne Trave jednim od ograničavajućih faktora dugoročnog razvoja tako da je poboljšanje saobraćajnih i telekomunikacionih uslova od izuzetnog značaja za uslove razvoja u planskom periodu. Naselje Crna Trava je opštinski centar, na regionalnom putu – Crna Trava – Vlasotince koje povezuje jugoistočnu Srbiju dalje prema Leskovcu i Nišu.

U administrativnom pogledu Crna Trava je opštinski centar sa 14 mesnih zajednica i 25 neseljenih mesta.
Ukupan broj stanovnika opštine Crna Trava beleži stalni pad. Prema popisu iz 2002. god Crna Trava je imala 564 stanovnika. Na osnovu demografske studije za potrebe izrade Prostornog plana opštine Crna Trava rađena je projekcija kretanja ukupnog broja stanovnika, koja predstavlja realnu osnovu za projektovanje broja stanovnika na osnovu koje je utvrđeno 1043 stanovnika (2025 god.).

Opšti ciljevi organizacije, uređenja i izgradnje ovog prostora su:

 • stvaranje kvalitetnijih saobraćajnih veza i usklađivanje postojećih površina, objekata supra i infrastrukture sa novoplaniranim;
 • rekonstrukcija i rehabilitacija postojeće infrastrukture uz izgradnju novih putnih pravaca;
 • pristup nepristupačnim naseljenim delovima i osposobljavanje naseljskih saobraćajnica i saobraćajnica do mahala i zaseoka koje se nalaze van lokalne mreže;
 • obezbediti koridor za trasu obilaznice oko Crne Trave
 • uspostavljanje koridora za kretanje pešaka i biciklista
 • stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje životne sredine, prirodnih vrednosti, nepokretnih kulturnih dobara, istorijskih i arhitektonskih vrednosti.
 • zaustavljanje degradacije prostora i njegova revitalizacija,
 • zaštita i unapređenje šuma, kao i dalje pošumljavanje vrstama autohtonih karakteristika radi postizanja ravnoteže ekološkog sistema;
 • omogućavanje razvoja turizma koji će doprineti aktivnosti ovog područja u širim razmerama, ali koji neće ugroziti prirodne kapacitete i vrednosti područja.

 

Putna mreža je više prilagođena terenu nego potrebama stanovništva. Postojeća putna mreža ima loše tehničke karakteristike.U okviru granice plana prolaze državni put drugog reda R-122 i R-240. Ovi državni putevi su ujedno i glavne gradske saobraćajnice.
Uzimajući u obzir postojeću izgrađenost područja, sledi da je na ovom prostoru moguća nova izgradnja vodeći računa da se ne napada šumsko zemljište.
Postojeći kapaciteti infrastrukture rekonstrukcijom i novom izgradnjom moraju da prate planiranu izgradnju. Može se očekivati rekonstrukcija postojećeg izgrađenog tkiva, od rekonstrukcije fasade do potpune zamene objekata.

Površinom građevinskog područja su obuhvaćene i površine javnih sadržaja, saobraćajnice i površine namenjene komunalnoj infrastrukturi, stanovanju, trgovini, zanatstvu i proizvodnji.
Naseljska oprema od javnog interesa (objekti obrazovanja, dečje zaštite, komunalni objekti…) ostaje na postojećim lokacijama u skladu sa potrebama očekivanog broja stanovnika i gravitacionog područja, a u skladu sa važećim normativima za svaku delatnost.

Saznajte više o Urbanističkim planovima

Plan generalne regulacije “Žabari 2025”

Dugoročna koncepcija organizacije i uređivanja prostora koji pokriva PGR, zasnovana je na strategiji i odgovarajućim planskim rešenjima i merama koji su definisani ovim planom kao odgovori na probleme s kojim se Žabari kao naselje susreću.
Glavna zamisao koja je ugrađena u koncepciju organizacije i uređivanja prostora ovog plana, jeste unutrašnja transformacija urbanog tkiva kao i izgradnja na novim lokacijama.
Osnovne koncepcijske zamisli o prostornoj organizaciji i uređenju naselja, date su u sledećim tačkama.

 • uvažavanje postojeće izgrađenosti naselja i realnih procena fizičkih mogućnosti daljih intervencija u naselju
 • kontinuitet u planiranju saobraćaja i infrastrukture u skladu sa postojećim i planiranim namenama površina
 • integracija različitih sadržaja, ukoliko se međusobno ne ugrožavaju, umesto njihovog razdvajanja
 • povećanje građevinskog područja naselja.

Značajan broj stanovnika opštine Žabari nalazi se na radu u inostranstvu. Devedesetih godina je zbog ratova na prostorima bivših republika SFRJ u opštinu doseljen određen broj stanovnika sa ratom zahvaćenih prostora.

Jedan od preduslova za jačanje polo`aja Žabara su i geografske prednosti, tako da bi orjentacija bila na izgradnji imixa Žabara koji bi bio privalačan za ulaganje kapitala u svim njegovim pojavnim oblicima, i shodno tome, promovisanju prednosti i pogodnosti ove sredine za potencijalna ulaganja.
Na unutrašnjem planu, a obzirom na sopstvene raspolo`ive potencijale, merama iz opštinske nadle`nosti, neophodno je voditi politiku podsticanja razvoja privrednog sektora, sticanja i primene savremenih znanja u proizvodnom i radnom procesu uopšte.

Strategija sa kojom računa ovaj plan, opredeljena je sledećim činjenicama:
a) deo resursa razvojne aspiracije i potrošačke navike stanovništva odgovaraju višem nivou društvenog proizvoda po stanovniku od onog koji je zatečen na početku planskog perioda;
b) rast privredne aktivnosti u velikoj meri mo`e da se osloni na postojeće resurse;
v) navedeni faktori, kao i druga obele`ja ovdašnje privrede, predstavljaju osnovu za privlačenje investicija;
g) vitalnost privatnog sektora sa fleksibilnim proizvodnim programima i njegov dalji razvoj.
Projekcija broja zaposlenih, bazira se na postojećem stanju, planiranom sektorskom rastu društvenog proizvoda i ostalim razvojnim pretpostavkama. U planskom periodu broj zaposlenih u opštini će imati tendenciju smanjenja sa 6.650 u 2002. na 6.100 zaposlenih do kraja planskog perioda.

Za realizaciju ciljeva razvoja neophodan je znatan obim investicionih ulaganja. Investiranje u industriju, pored ostalog, značiće i ponovno opremanje radnih mesta za već zaposlene radnike, uz ulaganja u radna mesta za nove radnike.
Ubuduće treba nastojati da se prvenstveno nastavi dalje uređivanje i infrastrukturno opremanje postojećih privrednih zona u kojima će se javljati uglavnom domaći, a i strani investitori. Sama opština, treba da se orjentiše na uređivanje privrednih zona i podizanje kvaliteta i efikasnosti komunalne privrede.
Umesto širenja stambenih područja, u budućnosti će od prvorazrednog značaja biti unapređenje postojećeg stanovanja.

Plan generalne regulacije – Žagubica

Područje u obuhvatu Plana generalne regulacije čini građevinski reon, u okviru koga je javno građevinsko zemljište: planirano javno građevinsko zemljište, planirane saobraćajnice, infrastruktura i površine pod javnim objektima a preostali deo građevinskog reona čini ostalo građevinsko zemljište.

Građevinski reon zauzima površinu od 200,00ha, oko 50% površine plana.

Izvan građevinskog reona granicom Plana je obuhvaćeno ostalo zemljište: poljoprivredno, šumsko i vodno zemljište.

Homolje je smešteno na oko 160km jugoistočno od Beograda i predstavlja prirodnu vezu Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Stiga sa Istočnom Srbijom, dolinom reke Timok i gradovima Borom, Zaječarom i Negotinom. Ovo područje se odlikuje nedirnutim prirodnim lepotama sa velikim teritorijama pod šumama, mnogobrojnim planinskim tokovima presecaju ovaj prostor i doprinose opštem utisku ekološki čiste sredine, sa velikim potencijalima za razvoj turizma.

Homolje i opština žagubica, sa samim naseljem, predstavljaju manju geografsku oblast u istočnoj Srbiji koja je jasno oivičena planinskim vencima sa svih strana.
Počevši od Zvižda na severu odvajaju se Homoljske planine (940 m), od Resave na jugu venac Beljanice (1336 m), zatim, crnorečkog basena na istoku masiv Crnog vrha (1027 m), pa do ravničarske donje Mlave na zapadu i Gornjačke planine (825 m).

Tako se u ovoj oblasti formiraju dve kotline: Žagubička na istoku i Krepoljinsko-Krupajska na zapadu. Prosečna nadmorska visina Žagubičke kotline je 300 m.

Ovo područje karakteriše reljef karpatsko balkanske Srbije, koji je nastao pri alpskom uvijanju i radom jezerske, rečne i erozije podzemnih voda i vetra.
To je izrazito planinsko-kotlinsko-dolinski kraj sa niskim i srednjim planinama, manjim ali brojnim kotlinama i raznim tipovima dolina u slivu reke Mlave, koja je dominantni vodeni tok ovog područja.

Teritorija opštine Žagubica ima izgled nepravilnog pravougaonika, postavljenog u pravcu istok-jugoistok-zapad-severozapad, dužine oko 35 km, a najveća širina iznosi 26 km.

Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs