Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Plan detaljne regulacije bloka “Banjica” u Sokobanji

Ciljevi izrade plana proizilaze iz potrebe da se stvore urbanističkih preduslova za izgradnju i uređenje prostora. Činjenica da je Sokobanja “banjsko mesto” stvara realne potrebe za uređenjem delimično izgrađenih prostora, čime bi se u prostor uveli novi sadržaji i sprečila neplanska gradnja. Neophodno je da čitavo područje plana funkcioniše po principima ekološki čiste sredine. Ovo je moguće postići stvaranjem zelenih površina i kontrolisanom izgradnjom komplatibilnih namena.

Izradom plana se:

 • definiše regulacija saobraćajnica u okviru područja plana uz maksimalno poštovanje faktičkog stanja i planiranih potreba ovog prostora;
 • vrši evidencija položaja i ocena kvaliteta izgrađenih objekata;
 • pronalaze optimalni parametri za građenje poštujući neposredno i šire okruženje;
 • stvara planski osnov za formiranje novih građevinskih parcela za, uz poštovanje vlasničkih odnosa;
 • daje akcenat stvaranju karakterističnih ambijentalnih vrednosti;
 • vrši usklađivanje postojećih površina, objekata infrastrukture sa novoplaniranim kapacitetima;
 • stvaraju uslovi za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih vrednosti.

i obezbeđuje:

 • sanacija (rekonstrukcija, adaptacija i tsl.) građevinskog fonda i komunalne infrastructure (prioritet je izgradnja-dogradnja kišne i fekalne kanalizacije);
 • modernizacija-fizičko i energetsko prilagođavanje novom vremenu, upotpunjavanje odgovarajućim sadržajima, unapređenje uslova stanovanja, stvaranje kvalitetnije životne sredine, privođenje predmetne lokacije nameni i formiranje njenog urbanog identiteta;
 • izgradnja novih objekata koja je uslovljena prethodnim infrastrukturnim opremanjem

Područje obuhvaćeno Planom detaljne regulacije predstavlja građevinski reon i ima površinu od 4,08.50ha.

 

plan detaljne regulacije sokobanja infoplan

Plan detaljne regulacije „Centar 1 i 2“ u Mladenovcu

Celo područje obuhvaćeno granicom je građevinsko zemljište.
Građevinski zemljište čine javno građevinsko zemljište i ostalo građevinsko zemljište.
Javno građevinsko zemljište je građevinsko zemljište na kome su izgrađeni javni objekti od opšteg interesa i javne površine, kao i zemljište namenjeno u planu za takvu izgradnju i namenu (sve saobraćajnice ranga datog u konceptu plana kao i proširenja postojećih i izgradnja novih objekata za javne namene, koja su planom definisane).
Ostalo građevinsko zemljište je izgrađeno građevinsko zemljište, kao i zemljište namenjeno za izgradnju objekata, a koje nije određeno kao javno građevinsko zemljište, a namenjeno je za izgradnju objekata stanovanja, poslovanja, usluga, zaštitnog zelenila i drugog.

Građevinski reon obuhvata površinu od 4,24 ha, što je i ukupna površina plana.
U okviru garđevinskog reona, javno građevinsko zemljište je na 2,19 ha, objekti za javnu upotrebu su na 0,5 ha, a ostalo građevinsko zemljište na 1,55 ha.

Ciljevi izrade plana proizilaze iz konkretnih potreba grada i zahteva građana za stvaranje urbanističkih preduslova za izgradnju i uređenje prostora obuhvaćenog planom. Budući da se radi o delu nejužeg centra grada postoje realne potrebe za uređenjem delimično izgrađenih prostora, kao i obnovom i zmenom delova izgrađenog tkiva, čime bi se sprečila eventualna neplanska gradnja, obnovili vredni objekti i ambijenti i podigao kvalitet životnog i radnog prostora.
Osnovni ciljevi i zadaci plana su:

 • Koncepcija dugoročnog prostornog razvoja centra u skladu sa stečenim obavezama i postojećim potencijalima
 • Stvaranje uslova za izgradnju i uređenje dela centra grada kao prepoznatljivog i reprezentativnog prostora Mladenovca.
 • Obezbeđenje prostora za razvoj postojećih i novih delatnosti
 • Usklađivanje postojećih površina, objekata supra i infrastrukture sa novoplaniranim
 • Stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje životne sredine, poštovanje nepokretnih kulturnih dobara u okruženju, očuvanje arhitektonskih vrednosti.
 • Definisanje javnog interesa i utvrđivanje javnog građevinskog zemljišta
 • Omogućiti izdavanje izvoda iz plana, kao jednog od osnovnih uslova za dobijanje odobrenja za izgradnju, na delovima gde je to sa postojećim stanjem regulacije i parcelacije moguće.
 • Određivanje prioriteta prostornog razvoja i mogućnosti za faznu realizaciju .

 

plan detaljne regulacije mladenovac infoplan

Plan detaljne regulacije “Centar” u Ćupriji

Osnovna namena prostora u području ovog plana, kao tradicionalnog i funkcionalnog centra naselja Ćuprija, globalno je definisana GP-omĆuprija 2020. a konkretno razrađena planom . Rešenja iz plana predstavljaju nadgradnju i dalje unapređivanje postojeće urbanističke matrice. Iako je u pitanju naseljski centar, preovlađujuću namenu čine zone stanovanja visokih i srednjih gustina, pri čemu su ove druge zastupljenije, naročito van zona uticaja glavnih saobraćajnih pravaca predstavljenih ulicama Kneza Miloša, Karađorđevom i Cara Lazara. Centralni i komercijalni sadržaji, objekti i površine javnih namena koncentrisani su, takođe duž ovih ulica, i uz obale reka, ali su razmešteni i u ostalom području plana.

U skladu sa osnovnim obeležjima prostora, specifičnim urbanističkim i funkcionalnim karakteristikama, srodnom građevinskom strukturom i logičnim elementima koji definišu prostor, područje obuhvaćeno ovim planom, podeljeno je u deset (10) urbanističkih celina. Svaka urbanistička celina organizovana je u po nekoliko blokova u kojima su izdvojene prostorne jedinice sa objektima javnih namena ili od javnog interesa

KOMPLEKS ZDRAVSTVENOG CENTRA ĆUPRIJE, u čijem su sastavu naseljska bolnica i dom zdravlja, koji se naslanja na krajnji severni rub zahvata ovog plana, po svom značaju i građevinskom fondu, predstavlja jednu od repernih javnih funkcija naseljskog centra, iako ga samo dodiruje.

DVE REKE teku kroz zahvat ovog PDR: VELIKA MORAVA sa VELIKIM PARKOM na delu svoje desne obale i RAVANICA, koja je deo naseljskog tkiva.Uz realizovane pešačke staze, uređena korita, park i obale, i ove javne površine svakako su karakteristične urbanističke reperne površine.

ARHEOLOŠKI LOKALITET “HOREUM MARGI”, naslonjen na levu obalu Ravanice, sa još neistraženim ostacima srednjevekovnog grada “Ravno”, zgradom muzeja i parkom na suprotnoj obali, u samom srcu centra naselja, kao odjek dalekih vremena i slika sadašnjih dana, jedan je od najvažnijih repera prošlosti i budućnosti naselja.

OSNOVNA ŠKOLA “ĐURA JAKŠIĆ” kao deo kontinuiteta u izgradnji i razvoju naselja, pridružuje se lokalitetu “Horeum margi”, kao jedno od utvrđenih kulturnih dobara na području ovog plana.

TRŽNI CENTAR “SUNCE” SA NEPOSREDNIM OKRUŽENJEM kao deo tog kontinuiteta, pripada novim javnim, stambenim i komercijalnim objektima, koji su predstavnici savremene arhitekture, a Ćupriju čine prepoznatljivom.

Navedene karakteristične celine u području plana čine identitet naselja Ćuprija: istorijski, urbanistički, graditeljski, ambijentalni. Ovo su postojeći predstavnici. Po realizaciji plana i kontinualnom životu naselja, nadamo se, biće ih još.

Plana detaljne regulacije „Zona 1 – centralna” u Lajkovcu

Opština Lajkovac je smeštena u dolini srednje Kolubare, u okruženju susednih opština Lazarevac, Ub, Mionica, Ljig i Valjevo.
Nalazi se na 69-om kilometru Ibarske magistrale (M-22) od Beograda.
Za razliku od drugih, posebno većih gradova ove regije koji beleže rast, za opštinu Lajkovac je karakterističan depopulacioni trend i značajan migracioni odliv stanovništva.

Lajkovac pripada gradskim naseljima veličine između 10 000 i 20 000 stanovnika.
Okosnicu ulične mreže u naselju formirao je magistralni put Beograd – Valjevo, odnosno ulica Vojvode Mišića , na koju su se kasnije spustile ostale ulice sa severa formirajući pri tome kostur ulične mreže u naselju.

Područje u okviru granice Plana u morfološkom pogledu pripada terasama na levoj strani Kolubare. Najniži nivo čine kvartarne terase koje se pružaju od reke do železničke stanice Lajkovac, na oko 10 m relativne visine iznad Kolubare. Drugi terasni nivo je teren desno od puta Lajkovac – Valjevo i dalje prema severo-istoku (prema KO Jabučje), na apsolutnoj visini od 110-120 m (u samom gradskom području ovaj teren obuhvata okolinu Lajkovačke crkve). Najviši terasni nivo je na apsolutnoj visini 135-145 m. Tu je sadašnji školski centar.

Ciljevi izrade plana su stvaranje urbanističkih preduslova za izgradnju i uređenje prostora obuhvaćenog planom. Budući da se grad širi postoje izražene potrebe za uređenjem delimično izgrađenih delova naselja. Urbana rekonstrukcija samog centralnog jezgra Lajkovca zahteva detaljnu analizu i planiranje uzimajući u obzir specifičnosti i dispoziciju postojećih sadržaja, značaj saobraćajne infrastrukture kao i potrebe modernog urbanog razvoja centra naselja uz neophodno očuvanje i poboljšanje ekoloških uslova sredine.

Opšti ciljevi organizacije, uređenja i izgradnje ovog prostora su:
– Podizanje nivoa infrastrukturne opremljenosti izgrađenih objekata i stvaranje uslova za novu izgradnju u skladu sa planiranim namenama i kapacitetima iz Generalnog plana;

 • Zaštita postojećih infrastrukturnih koridora i objekata i stvaranje uslova za njihovu rekonstrukciju i dogradnju u skladu sa potrebama planskog širenja prostora;
 • Usklađivanje postojećih objekata supra infrastrukture sa novoplaniranim;
 • Definisanje javnog interesa i utvrđivanje površina javne namene;
 • Stvaranje planskog osnova za formiranje novih građevinskih parcela za planiranu izgradnju uz poštovanje vlasničkih odnosa i poštujući neposredno i šire okruženje;
 • Rekonstrukcija postojeće stambene zone i planiranje novih površina za potrebe stanovanja i razvoj uslužnih delatnosti ;

 

Plan detaljne regulacije područja “Lepterija” u Sokobanji

Ciljevi izrade plana proizilaze iz potrebe da se stvore urbanistički preduslovi za uređenje i moguću izgradnju prostora. Činjenica da je Sokobanja banjsko mesto stvara realne potrebe za uređenjem prostora i u prostor uveli novi planski i opravdani sadržaji. Neophodno je da celo područje funkcioniše po principima ekološki čiste sredine i u skladu sa utvrđenim zonama i uslovima zaštite. Ovo je moguće postići zaštitom zelenih površina i kontrolisanom izgradnjom kompatibilnih namena.

Izradom plana se:

 • definiše regulacija saobraćajnica u okviru područja plana uz poštovanje faktičkog stanja, nivelacijskih i prostornih mogućnosti i potreba;
 • kontroliše i usmerava postojeća i planirana izgradnja ovog značajnog prostora;
 • utvrđuju uslovi uređenja i građenja u skladu sa svim prirodnim i ustanovljenim ograničenjima ovog prostora;
 • stvaraju karakteristične ambijentalne vrednosti;
 • vrši usklađivanje postojećih i planiranih objekata infrastrukture sa potrebnim kapacitetima;
 • stvaraju uslovi za očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih vrednosti.

Područje obuhvaćeno Planom detaljne regulacije se nalazi u obuhvatu generalnog plana i predstavlja građevinski reon, ukupne površine od 22.8ha.
Područje obuhvaćeno planom je smešteno istočno u odnosu na centar naselja Sokobanja. Ulica Dr.Jovanovića predstavlja pristup samom izletištu Lepterija, a dalje pešačka staza vodi, uz reku Moravicu, do srednjevekovnog utvrđenja Sokograd.
Značajna površina plana je pokrivena područjem prirodnog dobra “Lepterija – Sokograd”, (Uredba o zaštiti predela izuzetnih odluka “Lepterija – Sokograd” -“Službeni glasnik RS”, br.25/02), i kategorisano kao dobro od velikog značaja i svrstano u II kategoriju.

Plan detaljne regulacije zone gradskog centra “Centar” u Paraćinu

Prostor obuhvaćen Planom detaljne regulacije nalazi se u okviru građevinskog reona naselja Paraćin.
U okviru garđevinskog reona Plan detaljne regulacije,planirano javno građevinsko zemljište je na 16.4 ha, a ostalo građevinsko zemljište na 15.1 ha.
Na teritoriji Plana, javno građevinsko zemljište obuhvata prostor saobraćajnica i saobraćajnih površina, zemljište pod javnim objektima: škole, vrtiće, dom kulture, komunalne objekte i infrastrukturu, vodne površine i javne zelene površine.

Javni objekti od opšteg interesa koji zadovoljavaju sve uslove u skladu sa funkcijom, neposrednim okruženjem i planiranom namenom prostora. Objekti javnih funkcija gradiće se prema normativima i sledećim uslovima:

 • spratnost i tip objekata zavisi od njegove funkcije, a mora biti prilagođen uslovima lokacije, i ne viši od P+3 u zavisnosti od funkcije;
 • dvorište – kompleks mora biti uređen tako da bude u skladu sa funkcijom objekta i okruženjem;
 • realizacija postojećih objekata (dogradnja, nadgradnja) vršiće se na osnovu planova detaljne regulacije; planirani objekti od opšteg interesa, zahtevaju dalju plansku razradu (urbanistički projekat, kome prethodi izrada posebnog programa).
 • indeksi zauzetosti i indeksi izgrađenosti proizlaze iz propisanih normative za površine objekata i površine kompleksa svake namene
 • pojedine funkcije iz ovih delatnosti, smeštene u objektima graditeljskog nasleđa ili ambijentalnih celina, moraju zadovoljiti uslove nadležnih institucija;
 • u okviru zona stanovanja, mogu se graditi (u privatnom vlasništvu) objekti: obrazovanja, dečje i socijalne zaštite, zdravstva, kulture, religije, informisanja, ali samo pod uslovom da zadovolje sve normative i kriterijume za odgovarajuću delatnost i uslove neposrednog okruženja.

 

Plan detaljne regulacije za potez “Slavija” u Ćupriji

Prostor obuhvaćen Planom detaljne regulacije nalazi se u okviru građevinskog reona naselja Ćuprije i pripada užoj zoni naseljskog centra, a celo područje plana je praktično prelaz sa centralnih gradskih sadržaja sa stanovanjem na objekte industrijske zone.

Planirano javno građevinsko zemljište je:

 • ulica Kneza Miloša;
 • ulica Braće Nešića;
 • ulica Borivoja Velimanovića;
 • ulica Vukice Mitrović;
 • ulica Kosmajska;
 • sve ostale ulice koje se rekonstruišu u okviru područja plana;
 • zelenilo – skver.

Ostalo građevinsko zemljište ostaje u granicama katastarskih parcela. Na zahtev ili po potrebi vlasnika, parcelacija se radi urbanističkim projektom parcelacije i preparcelacije.

Prostor u zahvatu Plana detaljne regulacije podeljen je u skladu sa planiranom koncepcijom izgradnje i uređenja prostora, na osnovu kojih su definisani uslovi za uređenje prostora, građenja objekata i obrazovanje građevinskih parcela.

Uslovi za kretanje hendikepiranih osoba

Na području Plana detaljne regulacije kod izgradnje javnih saobraćajnica i pešačkih površina, kao i kod prilaza objektima za javno korišćenje (obrazovanje, socijalna zaštita dece, kultura, državni organi i organi lokalne samouprave, pošta), moraju se primeniti sledeće odredbe pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starijih i hendikepiranih lica (“Službeni glasnik RS”, br.18/97), i to:

 • trotoari i pešački prelazi mogu imati nagib do 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:2);
 • najviše poprečni nagib trotoara na pravac kretanja iznosi 2%;
 • za savlađivanje visinske razlike između trotoara i kolovoza maksimalni nagib zakošenog dela može iznositi 20% (1:5);
 • prilaz do objekta predvideti na delu objekta čiji je prizemni deo u nivou terena ili je manje uzdignut u odnosu na teren.

 

Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs