Urbanizam
19.4.2011.
naučna multidisciplinarna sfera arhitekture, koja se bavi globalnim prostornim fenomenom. Osnovna delatnost urbanizma je planiranje gradova i naselja, tačnije njihovog prostornog razvijanja i uređenja.
Pročitajte više


Dokumenta prostornog i urbanističkog planiranja su:
14.5.2011.

1. Planski dokumenti
2. Dokumenti za sprovođenje prostornih planova
3. Urbanističko-tehnički dokumenti
Pročitajte više

Generalni urbanistički Plan – Aranđelovac

Glavna zamisao koja je ugrađena u koncepciju organizacije i uređivanja prostora ovog urbanističkog plana, jeste unutrašnja transformacija urbanog tkiva kao i izgradnja na novim lokacijama.

Osnovne koncepcijske zamisli o prostornoj organizaciji i uređenju naselja, date su u sledećim tačkama:

 • uvažavanje postojeće izgrađenosti naselja i realnih procena fizičkih mogućnosti daljih intervencija u naselju
 • kontinuitet u planiranju saobraćaja i infrastrukture u skladu sa postojećim i planiranim namenama površina
 • integracija različitih sadržaja, ukoliko se međusobno ne ugrožavaju, umesto njihovog razdvajanja
 • povećanje građevinskog reona naselja.

Analizom prirodnih i stvorenih karakteristika prostora plana može se zaključiti:

 • da postoje povoljni prirodni uslovi za budući razvoj grada,
 • da postoje prirodna ograničenja za prostorni razvoj grada ka jugo-zapadu, odnosno prema Bukulji,
 • da ne postoje značajna prirodna ograničenja za prostorni razvoj ka severu
 • da nisu u većoj meri izraženi procesi plavljenja, erozije i klizanja zemljišta.

 

Generalni Plan Arandjelovac 2026

Na osnovu ovakve ocene prirodnih karakteristika jasno je da se u planskom periodu može računati sa velikim površinama za potrebe prostornog razvoja grada. Urbanističko rešenje generalnog Plana svojim konceptom promoviše dalji razvoj grada prema svojim mogućnostima i potencijalima.

Generalni urbanistički Plan – Batočina

Osnovni ciljevi dugoročnog razvoja utemeljeni su na principima održivog razvoja i implementirani su kroz izradu Generalnog urbanističkog plana.

Definisani ciljevi kroz plan su:

Ograničenje širenja naselja, koje karakteriše inteziviranje korišćenja već urbanizovanih prostora, što predstavlja -unutrašnje širenje grada. To podrazumeva dogradnju, zamenu i novu izgradnju, urbanu trasformaciju i promenu namene površina i objekata u globalnim okvirima postojećeg građevinskog područja naselja;

Podela naselja na zone i celine sa istim pravilima gradnje;

Uspostavljanje multifunkcionalne strukture naselja i svake njegove četvrti. Usluge u sklopu stanovanja, lokacije za male i srednje proizvodne pogone u modularnom sistemu, mogućnost promene namene prostora i objekata koja nosi u sebi sposobnost prilagođavanja na promene, omogućava razvoj u etapama, ima socijalnu funkciju i doprinosi približavanju mesta stanovanja i mesta rada, usluga, odmora i rekreacije;

Mešovito korišćenje prostora za pojedine namene i mogućnost promene namene prostora i objekata, kao otvoren i povratan proces, uz uslov da ne dođe do međusobnog ugrožavanja. Moguća je promena namene industrijskih objekata u objekte kulture, zabave i rekreacije; industrijskih i poslovnih objekata u stanove; reciklaža delova industrijskih zona u objekte za potrebe malih proizvodnih pogona;

Ekološka revitalizacija životnog prostora, kao kolektivnog dobra, koje se mora štititi, zbog težnji da dođe do preiskorišćenja građevinskog zemljišta i do pogoršavanja životnih uslova;

Očuvanje kulturnog i graditeljskog nasleđa, koje ima elemente ekološke, socijalne i ekonomske održivosti;

Oblikovanje naselja, a posebno javnih prostora i izgradnja novih repernih prostora i objekata, što je u funkciji podizanja atraktivnosti naselja;

Obezbeđivanje zadovoljavajućih uslova života u svim delovima naselja, kao potrebe za socijalnim ujednačavanjem, što se odnosi na: stanovanje, rad, odmor, rekreaciju, javne službe, saobraćaj, komunalnu infrastrukturu, snabdevanje i usluge.

 

Generalni urbanistički Plan – Batočina

Generalni urbanistički Plan – Ćuprija

Osnovni cilj zbog koga se pristupilo izradi Druge Izmene i dopune Generalnog urbanističkog Plana je:

Zamena urbo-parametara osnovnog plana novim kojim bi se povećala mogućnost za većom izgrađenošću centralne gradske zone u skladu sa položajem urbanističke zone/celine/bloka u centru grada Ćuprije formiranje centra naselja kao prepoznatljive i autentične ambijentalne
celine (karakteristične celine).

Sprovođenjem Druge Izmene i dopune GP-a razradom kroz Izmenu i dopunu PDR-e “Centar” doprinelo bi se postizanju:

 • Očuvanja i zaštite graditeljskog nasleđa, kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta (repernih objekata i površina);
 • Unapređenja i zaštite prirodnih dobara i zelenila u centru grada;
 • Afirmaciji priobalja reke Resavice;
 • Afirmaciji priobalja reke V. Morave;
 • Formiranju atraktivnih pešačkih promenada i šetališta, i
 • Formiranju jedinstvene siluete centra grada.

 

Generalni Plan Cuprija Infoplan
Izradom ovog Plana i rešenjem postignuta je znatno bolja urbana struktura naselja, omogućeni su svi metri koji su neophodni za dalji razvoj i prostorno uređenje naselja. Urbano tkivo gradskog jezgra je potpunije i skladnije sa novim datim parametrima i u potunosti odgovara tendencijama razvoja Ćuprije.

Generalni urbanistički plan – Kučevo

Osnovni ciljevi dugoročnog prostornog razvoja utemeljeni na principima održivog razvoja su:

 • Širenje naselja, kroz intezivnije korišćenje već urbanizovanih prostora, “unutrašnje širenje grada”. To podrazumeva dogradnju, zamenu i novu izgradnju, urbanu transformaciju i promenu namene površine i objekata u globalnim okvirima postojećeg građevinskog područja naselja.
 • širenje postojećeg građevinskog reona samo na delovima i pravcima od strateškog značaja za grad i opštinu.
 • Uspostavljanje multifunkcionalne strukture naselja koja nosi u sebi sposobnost prilagođavanja na promene, omogućava razvoj u etapama, ima socijalnu funkciju i doprinosi približavanju mesta stanovanja i mesta rada, usluga, odmora i rekreacije.
 • Ekološka revitalizacija prostora, kao kolektivnog dobra, koje se mora štititi , zbog težnji da dođe do preiskorišćenja građevinskog zemljišta i do pogoršavanja životnih uslova.
 • Očuvanje kulturnog i graditeljskog nasleđa, koje ima elemente kulturne, istorijske, ekološke, socijalne i ekonomske održivosti.
 • Oblikovanje naselja, a posebno javnih prostora i izgradnja novih repernih prostora i objekata, u funkciji podizanja atraktivnosti naselja.
 • Obezbeđenje zadovoljavajućih uslova života u svim delovima naselja, kao potreba za socijalnim ujednjačavanjem, što se odnosi na: stanovanje, rad, odmor, rekreaciju, javne službe, saobraćaj, komunalnu infrastrukturu, snabdevanje i usluge.

 
Generalni Plan Kucevo Infoplan

Generalni urbanistički plan – Lajkovac

Opština Lajkovac je smeštena u dolini srednje Kolubare, u okruženju susednih opština Lazarevac, Ub, Mionica, LJig i Valjevo.
Nalazi se na 69-om kilometru ibarske magistrale (M-22) od Beograda.
Za razliku od drugih, posebno većih gradova ove regije koji beleže rast, za opštinu Lajkovac je karakterističan depopulacioni trend i značajan migracioni odliv stanovništva.

Lajkovac pripada gradskim naseljima veličine između 10 000 i 20 000 stanovnika.
Naselje Lajkovac je nastalo razvojem duž puta i pruge Beograd – Valjevo. Na samom početku je imao linearnu formu sa centralnim sadržajima smeštenim duž puta, odnosno železničke pruge.

Područje plana je podeljeno na šest urbanističkih zona, od kojih su neke podeljene i na više prostornih celina.

Zona 1. Centralna zona mešovite namene je istorijski centar naselja, između puta i železničke pruge; površina zone je oko 62.1ha i sastoji se iz pet prostornih celina:

Celina 1.1 je istorijsko jezgro, sa uslugama, kulturom, javnim službama i stanovanjem visokih gustina, površine oko 11.8ha. Kroz proces ”unutrašnjeg širenja grada”, moguća je promena namene i intenzivnije korišćenje za usluge, kulturu, administraciju, zdravstvo i stanovanje visokih gustina.

Celina 1.2. je jugoistočni sektor centra, između gradskog trga i železničke stanice u dužini pruge, sa parkom, površine oko14.2ha.

Celina 1.3. je severozapadni sektor centra, površine oko 13.6ha namenjen za stanovanje srednjih gustina, sa uslugama i javnim službama. Dominantan proces ”tihe rekonstrukcije” koji će obuhvatiti revitalizaciju zaštićenih objekata i unapređivanje ambijentalnih celina, kroz dogradnju, zamenu i izgradnju novih objekata.

Celina 1.4. je severoistočni sektor centra, u odnosu na ulicu Vojvode Mišića, površine oko 7.3ha. Dominantni su osnovno i srednje obrazovanje i Dom zdravlja i Dečija ustanova. Na principima ”unutrašnjeg širenja grada”, vršiće se dogradnja, zamena i izgradnja novih objekata.

Celina 1.5. je južni sektor centra, površine oko 8,3ha namenjen za stanovanje visokih gustina, sa uslugama. Biće dominantan proces ”tihe rekonstrukcije”, koji će obuhvatiti revitalizaciju objekata i unapređivanje ambijentalnih celina, kroz dogradnju, zamenu i izgradnju novih objekata;

Celina 1.6. je krajnji jugoistočni sektor, na putu za Bogovađu južno u odnosu na prugu sa zelenilom, površine oko 7.0ha.

Zona 2. Opšta stambena zona u širem centru grada, prstenasto oko gradskog centra; površine oko 100.1ha; pretežni indeks izgrađenosti, na nivou zone, 0.4 – 1.5; ima tri prostorne celine:

Celina 2.1. obuhvata severni deo naselja sa stanovanjem srednje gustine sa uslugama i pravcem razvoja sekundarnog centra, površine oko 56.6ha. Na principima ”unutrašnjeg širenja grada”, vršiće se dogradnja, zamena i izgradnja novih objekata.

Celina 2.2. obuhvata zapadni deo naselja sa stanovanjem srednje gustine i domom za stare u parkovskom ambijentu, površine oko 25.3ha.

Celina 2.3. obuhvata južni deo, ispod železničke pruge sa stanovanjem srednje gustine površine oko 18.1ha, sa neposrednom okruženjem poljoprivrednim zemljištem i postojećom stočnom pijacom.

Zona 3. Zona retkih naselja i porodične gradnje, niskih gustina i ruralnog stanovanje, koncentrična u odnosu na širi centar naselja, površine oko 449.1ha; sa indeksom izgrađenosti, na nivou zone, od 0.1-0.5; sa pretežno neutvrđenom regulacijom i parcelacijom i nedovoljnom infrastrukturnom opremljenošću prostora;sastoji se iz pet prostornih celina:

Celina 3.1. je stambena zona niskih gustina, istočno i zapadno od puta za Ub, površine oko 105.8ha.

Celina 3.2. je zona ruralnog stanovanja u krajnjem severnom delu područja Generalnog plana, površine oko 107.2ha.

Celina 3.3. stambena zona niskih gustina, severno od puta prema Valjevu i Nepričavi, na površini od oko 70.4ha.

Celina 3.4. zona ruralnog stanovanja, severno od sportskog centra u Rubribrezi, na površini od oko 119.6ha.

Celina 3.5. obuhvata zonu stanovanja niske gustine i ruralnog stanovanja, u južnom delu područja Generalnog plana na putu za Bogovađu sa kvantaškom pijacom, površine, oko 46.2ha.

Zona 4. Mešovita industrijska zona – istočna četvrt grada, između železničke pruge i obilazne saobraćajnice, površine oko 80.7ha; indeks izgrađenosti, na nivou zone, od 0,2-0,3: moguće namene: industrija, mali proizvodni pogoni, usluge, tržni centri, komunalni objekti (pijace), po rubnim i zaštićenim delovima zone i parcele stanovanje niskih gustina.

Zona 5. Obuhvata sportske i rekreativne površine u novom centru naselja i na desnoj obali Kolubare, površine oko 27.09ha; indeks izgrađenosti 0,1-0,3; ima dve prostorne celine;

Celina 5.1. je sportski centar sa zatvorenim bazenom, u parkovskom ambijentu sa uslugama, površine oko16.66 ha
Celina 5.2. je krajnje južni deo područja Generalnog plana sa šetalištem pored Kolubare i rekreativnim centrom, površine oko 10.43 ha

Zona 6. Obuhvata petlju auto puta i područje neposrednog uticaja, u zapadnom delu Generalnog plana. Trasa auto puta, petlje i obilaznice je preuzeta iz idejnog projekta urađenog u skladu sa PPPPN Beograd – Južni Jadran i predstavlja značajan infrastrukturni koridor. Površina zone je oko 7.2ha.

 

Generalni Plan Lajkovac Infoplan

Kontakt

telefon infoplana iz arandjelovca+381(0)34 720 081
email infoplana iz arandjelovcaurbanizam@infoplan.rs

Prijavite se

Uvek smo otvoreni za nove kontakte sa ljudima od relevantnog iskustva, pošaljite nam svoju biografiju
office@infoplan.rs